Algemene voorwaarden Help & Ondersteuning > Voorwaarden

laatste revisie: 24 april 2009

Welkom op ifeel, een sociale internettoepassing die mensen verbindt op basis van hun interesses en voorkeuren. Door de website op www.ifeel.nl of de mobiele versie ervan (gezamenlijk aangeduid als "de Site") te bezoeken of gebruiken, geef je ("de Gebruiker") aan dat je deze gebruiksvoorwaarden ("Algemene voorwaarden" of "Overeenkomst") hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of je geregistreerd lid bent van ifeel. We behouden ons het recht voor om uitsluitend naar ons goeddunken en zonder verdere kennisgeving delen van deze Algemene voorwaarden te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als we dit doen, zullen we de veranderingen van deze Algemene voorwaarden op deze pagina plaatsen en bovenaan de pagina aangeven op welke datum deze voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd. Als je de Service of Site na dergelijke veranderingen blijft gebruiken, impliceert dat dat je de nieuwe Algemene voorwaarden accepteert. Gebruik of bezoek de Service of Site niet (of blijf de Service of Site niet gebruiken of bezoeken) als je er niet mee akkoord gaat je aan deze of toekomstige Algemene voorwaarden te houden. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Site regelmatig te controleren om te zien of er veranderingen zijn aangebracht in deze Algemene voorwaarden en om dergelijke veranderingen te lezen.

Je gegevens op ifeel

Tijdens je gebruik van de Site wordt van je verwacht dat je (a) juiste, niet verouderde en complete informatie over jezelf ("Persoonsinformatie") verstrekt in de formulieren op de Site waarin daarom gevraagd wordt; (b) ervoor zorgt dat deze Persoonsinformatie up-to-date en juist is en blijft; (c) zelf zorgdraagt voor de veiligheid van je inloggegevens; (d) verantwoordelijk bent voor alle gebruik van je account en alle acties die plaatsvinden op en met jouw account.

Gebruikersgedrag

Je begrijpt dat de Service en de Site uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik zijn bedoeld. Je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat materiaal dat via jouw account is verzonden of anderszins door jou op of via de Service is geplaatst, verzonden, of gedeeld, niet in strijd is met of inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van rechten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten en geen lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig materiaal bevat.

Bovendien ga je ermee akkoord de Service of de Site niet te gebruiken voor:

  • het elektronisch of anderszins verwerven of verzamelen van e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers van de Service of de Site met als doel ongevraagde e-mails of andere ongevraagde berichten te sturen
  • het gebruiken van de Service of de Site op onwettige manier of op een andere manier die schade aan de Site kan veroorzaken of die de Site kan uitschakelen, overbelasten of ontregelen
  • het plaatsen van geautomatiseerde scripts die informatie verzamelen van of anderszins communiceren met de Service of de Site
  • het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan, of anderszins beschikbaar maken van content die wij schadelijk, bedreigend, onwettig, lasterlijk, inbreukmakend, verkeerd, opruiend, beledigend, vulgair, obsceen, frauduleus, privacy of publiciteitsrechten schendend, haatdragend, racistisch, onethisch of anderszins bezwaarlijk achten
  • het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van video's anders dan van persoonlijke aard die: (i) van jou of je vrienden zijn, (ii) gemaakt zijn door jou of je vrienden, of (iii) originele kunst of animaties zijn die zijn gemaakt door jou of je vrienden
  • het intimideren of lastigvallen van anderen
  • het gebruiken of het proberen te gebruiken van accounts, services of systemen van anderen zonder toestemming van het Bedrijf, of het aannemen van een valse identiteit op de Service of de Site. het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van content die, uitsluitend naar de mening van het Bedrijf, bezwaarlijk is of het gebruik van de Site door anderen belemmert of beperkt, of die het Bedrijf of de gebruikers van het Bedrijf mogelijk blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van wat welke aard dan ook.
Als je je aan het voorgaande houdt, ga je er ook mee akkoord je aan onze Gedragscode te houden, waarin je meer informatie vindt over ongeoorloofd gedrag van gebruikers op ifeel.

Op de site geplaatste Gebruikerscontent

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de foto's, berichten, notities, tekst, gegevens, muziek, video, en andere content die je op of via de Service of de Site uploadt, publiceert of vertoont (hierna aangeduid als 'plaatst'), of verzendt naar of deelt met andere gebruikers (gezamenlijk aangeduid als "Gebruikerscontent"). Je mag geen Gebruikerscontent op, naar of via de Site of Service plaatsen, verzenden of delen die je niet zelf hebt gemaakt of waarvoor je geen toestemming hebt om die te plaatsen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf de site kan herzien, maar hier niet toe verplicht is en dat het Bedrijf uitsluitend naar eigen goeddunken (zonder kennisgeving) om welke reden dan ook Gebruikerscontent kan verwijderen, met inbegrip van Gebruikerscontent die uitsluitend naar oordeel van het Bedrijf deze Overeenkomst of de ifeel Gedragscode schendt, of mogelijk onbehoorlijk of illegaal is of de rechten van gebruikers schendt, schade berokkent aan gebruikers, of de veiligheid van gebruikers of van anderen in gevaar brengt. Jij bent als enige en op eigen kosten verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën en het vervangen van Gebruikerscontent die jij op de Site plaatst of opslaat of aan het Bedrijf verstrekt.

Wanneer je Gebruikerscontent op de Site plaatst, geef je ons toestemming en draag je ons op daar de naar ons oordeel benodigde kopieën van te maken om plaatsing en opslag van Gebruikerscontent op de Site mogelijk te maken. Door Gebruikerscontent op een willekeurig onderdeel van de Site te plaatsen, verleen je het Bedrijf automatisch, en verklaar je dat je gerechtigd bent dit te doen, een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met de rechten om deze in sublicentie te geven) om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, openbaar te maken of af te spelen, om te zetten naar een ander formaat, te vertalen, er uittreksels te maken (geheel of gedeeltelijk) en te distribueren, voor elk doeleinde, commercieel, reclame-gerelateerd of anderszins, op of in verband met de Site of de promotie daarvan, voor het vervaardigen van afgeleide werken of incorporeren in andere werken van dergelijke Gebruikerscontent, en om het genoemde in sublicentie te geven. Je kunt je Geberuikerscontent op elk moment van de Site verwijderen. Als je Gebruikerscontent verwijdert, verloopt de hiervoor verleende licentie automatisch. Je erkent echter wel dat het Bedrijf een kopie van je Gebruikerscontent kan opslaan. ifeel is geen eigenaar van je Gebruikerscontent. Volgens de in deze Overeenkomst aan ons verleende rechten blijf je zelf volledig eigenaar van alle Gebruikerscontent en intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met je Gebruikerscontent.

Gebruikersgeschillen

Je bent als enige verantwoordelijk voor je interactie met andere gebruikers van ifeel. We behouden ons het recht voor om toezicht te houden op geschillen tussen jou en andere gebruikers.

Privacy

Wij vinden de privacy van onze gebruikers belangrijk. Lees voor meer informatie het privacybeleid van ifeel.

Afwijzingen van aansprakelijkheid

Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor Gebruikerscontent of Toepassingen, Software of Content van derden geplaatst op de site of verband houdend met de Service, ongeacht of deze geplaatst of veroorzaakt is door gebruikers van de Site, door ifeel, door derden of door apparatuur of programma's gekoppeld aan of gebruikt in de Site of de Service. Hoewel we regels hebben voor het gedrag van en het plaatsen van berichten door gebruikers, hebben we hier geen controle over en zijn we niet verantwoordelijk voor datgene wat gebruikers op of naar de Site plaatsen, overbrengen of delen en zijn we niet verantwoordelijk voor beledigende, ongepaste, obscene, onwettige of anderszins bezwaarlijke content die je tegen kunt komen op deze Site of in verband met Gebruikerscontent of Toepassingen, Software of Content van derden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het gedrag, online noch offline, van gebruikers van de Site of de Service.

De Site en de Service kunnen van tijd tot tijd onbereikbaar zijn vanwege onderhoud of andere redenen. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of verandering van, Gebruikerscommunicatie. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere gebreken of problemen van telefoonnetwerken of -services, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele-telefoonapparatuur, software, e-mailstoringen of storingen in afspeelapparatuur veroorzaakt door technische problemen of verkeersopstoppingen op internet, op een site of een combinatie daarvan, met inbegrip van schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of software van de Gebruiker of van een andere persoon, gerelateerd aan of resulterend uit het gebruik of het downloaden van materialen in verband met het Web en/of in verband met de Service, met inbegrip van Mobiele-clientsoftware. Het Bedrijf is in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies of schade, met inbegrip van verlies van of schade aan Gebruikerscontent of letsel of overlijden als resultaat van het gebruik van de Site of de Service, Gebruikerscontent of Toepassingen, Software of Content van derden, geplaatst op of via de Site of de Service, of verzonden naar Gebruikers, of andere online- of offline-interacties tussen gebruikers van de Site.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de content, software en andere elementen gebruikt op en geïntegreerd in de Site, Services en Platformtoepassingen. Verwijzingen naar producten, services, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt geen goedkeuring, sponsoring, aanbeveling of relatie hiervan door of met het Bedrijf.

Overig

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen jou en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Site en/of de Service, en vervangen alle eventuele eerdere overeenkomsten tussen jou en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Site of de Service. In het geval dat het Bedrijf een bepaald recht of een bepaald recht of een bepaalde voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitvoert of afdwingt, vormt dit geen afstanddoening van een dergelijk recht of een dergelijke voorwaarde in andere gevallen. In het geval dat een voorwaarde van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig rechtsgeldig en van kracht. In het geval dat een voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar wordt verklaard, dan wordt die voorwaarde losgekoppeld van deze Gebruiksvoorwaarden en is deze niet van invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overgebleven voorwaarden.